Nieuw: WikiMobi

15/07/2010

Zoekt u antwoorden op duurzame mobiliteitsvragen? Sinds kort is er een nieuwe informatiebron: WikiMobi. Dit kennisplatform – dat qua formule veel weg heeft van wikipedia – biedt feiten over duurzame mobiliteit op één site.

Platform Duurzame Mobiliteit

Het initiatief lag bij het Platform Duurzame Mobiliteit van Energietransitie. Herman Wagter van het platform (PDM): “De consument die meer wil weten over de voor- en nadelen van biobrandstoffen verdwaalt al snel in een woud van meningen, mythes, rapporten, en informatie van organisaties met hun eigen agenda.” WikiMobi biedt houvast door bij beschikbare gegevens consequent te vertellen wat de herkomst ervan is. 

Transparantie

“Dan kan de consument voor zichzelf wel uitmaken welke informatie hij gelooft,” zegt Wagter, die hoopt dat ook media op WikiMobi zullen terugvallen. “Mensen lopen niet zomaar achter een deskundige aan, want ook een expert kan gekleurd zijn. Ze hebben de neiging zelf te zoeken naar transparantie. Met de opkomst van het internet hebben consumenten eigen manieren van informatie verzamelen ontwikkeld. Het liefst vergelijken mensen zelf een aantal informatiebronnen, en baseren daarop hun eigen oordeel.”

 Eigen data? Welkom!

De basis voor WikiMobi is ontwikkeld in opdracht van het platform Duurzame Mobiliteit dat nauw samenwerkt met overheden en AgentschapNL. Nu is de beurt aan de vele experts uit het veld om eigen informatie toe te voegen. Graag zelfs, mits de te publiceren resultaten goed worden onderbouwd. “De ervaring leert dat het snel wordt opgepikt als één partij een wiki probeert te ‘kapen’”, zegt Wagter. “Dat is het zelfregulerend vermogen van communities.”

Vind uw antwoorden en/of lever uw bijdrage op http://www.wikimobi.nl

Advertenties

Gezamenlijk op WEG naar een duurzame samenleving

09/02/2010

In het Verdrag van Kyoto heeft Nederland zich gecommitteerd aan een forse reductie van broeikasgassen. In het Sectorakkoord hebben diverse marktpartijen, brancheverenigingen en de overheid zich vastgelegd om een bepaald deel van die vermindering voor hun rekening te nemen. Zo ook de RAI vereniging. We vragen Jaap Tuinstra, coördinator duurzaamheid bij de RAI Vereniging, hoe zij tegen deze en andere zaken aankijken.

Jaap Tuinstra is verantwoordelijk voor de onderdelen duurzaamheid, techniek en fiscaliteit bij de RAI vereniging, de branchevereniging van de fabrikanten en importeurs van wegvervoermiddelen. Na zijn opleiding HTS autotechniek ging hij voor de RDW werken. “In 10 jaar internationaal testwerk heb ik heel goed geleerd hoe de regelgeving en de wagens in elkaar zitten. Toen het reizen me zwaarder begon te vallen, kon ik bij de RAI Vereniging aan de slag. Een goede opvolger want alles wat met wielen van doen heeft, is mijn passie.”

Gezamenlijk optrekken
Voor het invullen van het Sectorakkoord Mobiliteit, logistiek en infrastructuur 2008-2020 trekken de BOVAG en de RAI Vereniging gezamenlijk op. In het boekje ‘Duurzaam op weg’ (http://www.raivereniging.nl/dossiers/duurzame-mobiliteit.aspx) hebben zij hun gezamenlijke visie vastgelegd. Jaap Tuinstra: “Het is meer dan alleen een visie. We leggen hierin ook vast met welke concrete acties wij de doelstelling, om 12-15 mton CO2 in 2020 in het wegverkeer te reduceren, invullen. Ambitieus maar haalbaar. Niets doen, is geen optie meer. Of we nu geloven dat ‘global warming’ waar of niet waar is. Feit blijft dat de fossiele brandstoffen over een jaar of 20 of 30 op zijn.”

Wat doen we als RAI vereniging?
RAI Vereniging heeft met CE (ingenieursbureau in Delft) onderzoek gedaan naar wat ze kan doen als automobielbranche aan CO2-reductie. “Dat plan is nog niet helemaal af. Sommige plannen zijn nu eenmaal makkelijk uitvoerbaar en de andere moeten uitvoerig bij autofabrikanten worden getoetst op haalbaarheid. Wij denken dat het haalbaar is om aan de gewenste reductie – 20% in 2020 ten opzichte van 1990 – te voldoen als een drietal grote componenten worden uitgevoerd. Dat is ten eerste ‘anders betalen voor mobiliteit’. Ten tweede gaan we uit van een brandstofmix die minimaal 10% uit biobrandstoffen bestaat. De derde is de Europese richtlijn van een maximale uitstoot van auto’s van 130 gram. Dat laatste is zeker haalbaar; de techniek gaat zo snel.”

CO2-Ketendenken
Momenteel is de RAI Vereniging samen met de overheid ook bezig met een brandstofnotitie om tot een reële combinatie van voertuig en brandstof te komen. “Een voorbeeld. Als iemand een elektromotor heeft, is dat geweldig voor de CO2-uitstoot. Maar als deze auto’s worden geproduceerd met behulp van Duitse bruinkool Lees de rest van dit artikel »


Hoe maak je groen aantrekkelijk?

01/12/2009

Binnen Carbon Light Mobility (initiatief van Platform Duurzame Mobiliteit) is  Robert Kramps actief als ‘liaison officer’, een verbindende factor tussen partijen en de projectleiders. Daarnaast is hij verbonden aan stichting Mobius. “Het is mijn passie om middels samenwerking resultaten te bereiken, zeker als het ook nog eens over maatschappelijk relevante zaken gaat.”

Na zijn studie kwam Robert Kramps erachter dat een leven als een fiscaal jurist niet zijn ding was. Het lag veel meer op het gebied van partijen verbinden en creëren van win-win situaties. “Toen ik bij het Ministerie van Economische Zaken terechtkwam werd dit ook mijn werk. Ik ging me hier bezighouden met maatschappelijke vraagstukken, duurzame energie in het bijzonder, en het op gang brengen van interdepartementale samenwerking op dat gebied.”

Verbinding en beweging

“Tijdens deze periode zat ik in een positie dat ik mensen tot een effectieve samenwerking kon aanzetten,” vervolgt Kramps. “Dat was ontzettend leuk. Vooral als je, zoals ik, graag functioneer op het snijvlak van verschillende ‘werelden’. Met deze kennis en ervaring op zak heb ik het aangedurfd om me zelfstandig te vestigen en te specialiseren op het snijvlak van publiekprivate samenwerking.”

De Mobius-aanpak

Robert Kramps: “Partijen betrekken bij het programma van Mobius (initiator: Platform Duurzame Mobiliteit) is ontzettend interessant. Op de vernieuwde website van Mobius vinden belangstellenden hoe Mobius ze kan helpen bij het toekomst bestendig maken van hun mobiliteit en een uitleg over het kwaliteitslabel Mobius Inside.”  

Momenteel zijn veel organisaties bezig met verduurzaming van de bedrijfsvoering, dus ook van de mobiliteit. Waarom juist nu? “Duurzaamheid is gearriveerd in het bedrijfsleven. Steeds meer bedrijven zien in dat duurzaamheid een business case is. Mobius helpt bedrijven om duurzame mobiliteit stap voor stap in het bedrijfsproces te integreren. Onze aanpak is erop gericht organisaties te helpen bij het vinden van oplossingen die zowel duurzaam als winstgevend zijn.”.

Mobius Inside

Robert Kramps vervolgt: “Bovendien beschikt Mobius over een groot netwerk aan specialisten. Deze kunnen we inzetten om een specifiek duurzaamheidsprogramma voor een organisatie of bedrijf/branche te helpen ontwikkelen. Hierbij fungeert Mobius als expert en ‘trusted third party’ die via certificering met het label ‘Mobius inside’ de kwaliteit van programma’s borgt. Voor bedrijven is dit interessant omdat certificering bijdraagt aan transparantie. Het Mobius Inside logo maakt de inspanning van bedrijven zichtbaar zodat men kan herkennen wie de koplopers zijn op het gebied van duurzame mobiliteit.

 Inmiddels zijn al diverse bedrijven gecertificeerd of zijn met het programma aan de slag. Vele zullen ongetwijfeld nog volgen omdat deze manier van C02 reduceren goed is voor zowel de portemonnee als de leefomgeving.”

 Meer informatie hierover vindt u op http://mobiusfoundation.nl


Een kijkje over de grens: “Hydrogen Valley”

02/07/2009

Een van de potentiële aandrijftechnologieën van de toekomst is waterstof in combinatie met de brandstofcel. Obama mag er dan vooralsnog even wat minder geld aan uitgeven, elders wordt flink geïnvesteerd. Onlangs wijdden we een bericht aan de waterstofsnelweg van onze Scandinavische vrienden die serieuze vormen begint aan te nemen en ook onze oosterburen pakken flink uit. We

Waterstof uit snoeiafval in NRW

Waterstof uit Autobahn-snoeiafval in het Roergebied

kennen al de waterstof-aangedreven Midibussen van het Canadese Hydrogenics die inmiddels de straten van Bottrop en Gladbeck opvrolijken. Onlangs is het H2-Netzwerk-Ruhr opgericht, een initiatief dat verschillende initiatieven in het Ruhrgebiet coördineert. En er zitten spannende projecten in het vat: wat te denken van waterstofproductie uit electriciteit die is opgewekt door de verbranding van snoeiafval dat langs de wegen in Noord Rijn-Westfalen wordt ‘geoogst’?

Ons eigen Platform Duurzame Mobiliteit heeft ‘rijden op waterstof’ aangeduid als een van de transitiepaden. Een van de routes die naar waterstof leiden is de introductie van aardgas als transportbrandstof. Waterstof kan bij aardgas worden bijgemengd zodat emissies verder kunnen worden teruggedrongen (wat betreft broeikasgassen: mits uiteraard aardgas op een duurzame wijze is geproduceerd!). In Nederland komen de aardgasvulstations inmiddels van de grond en wie weet gaan we ook in ons land meer waterstoftoepassingen tegenkomen: we houden DutchHy, de Nederlandse waterstofcoalitie, in de gaten!


D-INCERT: op weg naar een electrische toekomst

26/06/2009

Electrisch vervoer is hot. Soms lijkt het alsof er geen twijfel meer over is dat we op zeer korte termijn al massaal in electrische voertuigen rondrijden. Er zitten nogal wat haken en ogen aan een grootschalige inzet van electrische voertuigen. Er moet nog veel worden uitgezocht, zowel in technisch (infrastructuur, laadtijd, …) alsook maatschappelijk (acceptatie) opzicht.

De vorig jaar opgezette organisatie D-INCERT (Dutch Innovation Centre for the Electrification of Road Transport, een initiatief van de drie technische universiteiten (Delft, Eindhoven en Enschede) in samenwerking met de hogescholen van Arnhem/Nijmegen en Rotterdam, wil hier een rol in spelen. D-INCERT brengt vertegenwoordigers uit wetenschap, de commerciële sector, milieuorganisaties en andere organisaties samen. Samen identificeren de deelnemers aan D-INCERT welke barrieres nog moeten worden geslecht en vervolgens worden er projecten gestart om dit daadwerkelijk te doen.

Chris Hellinga

Chris Hellinga

Volgens Chris Hellinga, een van de initiators, is acceptatie door de consument de meest cruciale factor is voor een brede introductie van electrische voertuigen: “met name het gemak om de auto thuis, in de publieke ruimte en op het werk te kunnen opladen zal doorslaggevend zijn.”

Uiteraard is ook voor de overheid een belangrijke rol weggelegd. “Een sterk beleidskader zal, natuurlijk, de ontwikkeling van EV-technologieën stimuleren,” aldus Chris.

En dat staat te gebeuren, volgens Arie Brouwer, adviseur mobiliteit bij SenterNovem. Op de website van Energietransitie Duurzame Mobiliteit vertelt hij dat naast de initiatieven op het gebied van onderzoek er “ook vanuit de rijksoverheid ondersteuning is voor elektrisch vervoer. Zo is het ministerie Verkeer & Waterstaat bezig met de Proeftuin elektrisch en hybride voertuigen, om het toepassen van de innovaties te stimuleren. Ook het Platform Duurzame Mobiliteit van EnergieTransitie ondersteunt ontwikkelingen op het gebied van elektrisch vervoer. Hybride en elektrisch rijden is een van de transitiepaden.”


It’s all about change

28/05/2009

Mobius is een certificeringprogramma met als doel ondernemingen en de overheid te stimuleren om de principes van duurzaamheid, die zijn gerelateerd aan mobiliteit, transport en logistiek, te implementeren in de operationele processen. Wendy Williams en Jacqueline Vaessen zijn de drijvende krachten achter dit programma. De vraag is wat drijft hen?

bw_wendyWilliams: “Mijn belangrijkste drijfveer komt vanuit de plek waar ik ben opgegroeid; temidden van de bossen, beren en vossen in het noorden van Canada. Op een gegeven moment verhuisden we naar de stad en daar ontdekte ik dat de mensen de natuur als een heel ander iets beschouwen. Door mijn jeugd is een dergelijke zienswijze voor mij ondenkbaar; we leven op één planeet waarop alles en iedereen met elkaar is verbonden. Het belang hiervan werd nog eens onderstreept toen ik in mijn werkzame leven bezig was als marketeer in de technische sector. Ik raakte van mezelf weg, ben mijn focus gaan verleggen en heb een andere studie afgerond met een proefschrift over ‘environmental labelling en certification’.”

Jacqueline Vaessen heeft een drive om iets te willen toevoegen aan de wereld. “Mijn achtergrond ligt in de chemische techniek. Een van de belangrijkste lessen leerde ik tijdens mijn eerste baan bij Shell in Moerdijk. Daar kreeg ik te maken met een nieuwe reactor die door een speciale techniek bijna geen afvalstoffen meer produceerde. Dit werd door de toenmalige directeur omarmd alszijnde dubbele winst, zowel voor Shell als voor het milieu. Deze manier van kijken raakte mij en houd ik altijd in gedachten.” 

Mobius:  Geen loze PR-tool Lees de rest van dit artikel »


Visiedocument: naar een duurzaam mobiliteitssysteem

22/05/2009

Het Regie-orgaan Energietransitie (http://www.senternovem.nl/energietransitie/) heeft haar visie op de transitie naar een duurzame elektriciteits- en warmte voorziening gepubliceerd. In deze visie blijft de toepassing van fossiele en hernieuwbare brandstoffen voor mobiliteit buiten beschouwing.

Stichting Carbon-Light Mobility heeft in overleg met het Platform Duurzame Mobiliteit het initiatief genomen om een afgeleide visie te ontwikkelen voor de transitie naar een duurzaam mobiliteitssysteem. De visie maakt deze transitie voor een breed publiek toegankelijk en brengt de verschillende wegen daarnaar toe duidelijk in beeld.
De visie concentreert zich op de energietransitie aspecten, te weten:
– energiebesparing;
– versneld overstappen van fossiele naar hernieuwbare
energiebronnen;
– de flexibiliteit van het energiesysteem vergroten;
– het resterend gebruik van fossiele brandstoffen schoonmaken.

Bovenal is de visie een levend document , we horen daarom graag uw reactie.

Visieduurzaam versie 1.0