“Het is niet of-of-of …

19/01/2010

maar en-en-en. De grote klap van C02-reductie in 2020 gaan we niet alleen als Connekt behalen. Wel tezamen met alle initiatieven op dat gebied,” aldus Nico Anten, directeur van Connekt.

 “Dit is een uitdagende baan,” vertelt Anten. “Ik ben een generalist en procesmens en houd ervan te delen en te verbinden. Zeker bij een programma met een maatschappelijk belang op economisch en milieugebied.” Na zijn studie bestuurskunde werkte Anten jarenlang als consultant om vervolgens verbonden te raken bij het Programma Centrum Transporttechnologie; het slimmer organiseren van de logistieke stromen rond Schiphol en Rotterdam. Tot dit Programma opging in Connekt, een netwerk van bedrijven en overheden dat met elkaar werkt aan duurzame verbetering van de mobiliteit in Nederland.

 Oplossing qua geld en emissies

“Connekt startte als een subsidieprogramma maar in de rol van directeur kreeg ik de kans er een onafhankelijke netwerkorganisatie van te maken. We zijn van start gegaan met een netwerk van 15 betalende leden, dat is uitgegroeid tot de huidige 115. Daaruit kunnen we afleiden dat er blijkbaar een behoefte bestaat onder bedrijven om zich niet alleen te verbinden aan duurzame mobiliteit maar in samenwerking daadwerkelijk iets te willen doen,” vertelt Nico Anten.

“Binnen Connekt is duurzame logistiek en mobiliteit een situatie met veel probleemeigenaren waarbij niet één partij zijn wil kan opleggen. Wat wij als Connekt inbrengen, is dat we vertrouwen kweken en de juiste onderwerpen op tafel krijgen zodat diverse bedrijven met diverse belangen met elkaar in gesprek gaan. Dan zie je gebeuren dat bedrijven gezamenlijk met optimale oplossingen. Zowel qua geld als emissies. Zo dienen we twee doelen en dat is hoe we als Connekt willen acteren. Ik zeg vaak over Connekt: wij zijn er niet om te praten maar om te bewegen.”

‘Duurzaam’ mobiliteitssysteem

Anten vervolgt: “Een item is bijvoorbeeld hoe we er voor kunnen zorgen dat we in 2020 een mobiliteitssysteem hebben dat mensen naar hun werk kunnen en goederen de winkels kunnen bereiken zonder dat het leidt tot files. En dat ook nog eens op een duurzame wijze. Natuurlijk gaat die grote klap van 20% CO2-reductie in 2020 ons als Connekt niet alleen lukken maar we kunnen wel als Connekt helpen om bedrijven anders te laten werken. Het zijn misschien kleine stappen maar ze worden wel concreet gezet. Ik geloof in en-en-en. Niet in of-of-of.”

Welvaart en welzijn

Nico Anten: “Mobiliteit maakt al heel lang de ontwikkeling van onze welvaart mogelijk. Maar tegelijkertijd zien we dat vanaf de tweede wereldoorlog mobiliteit ons welzijn begint te bedreigen: fijnstof, broeigas, lawaai, verkeersonveiligheid. Lees de rest van dit artikel »

Advertenties

Hoe maak je groen aantrekkelijk?

01/12/2009

Binnen Carbon Light Mobility (initiatief van Platform Duurzame Mobiliteit) is  Robert Kramps actief als ‘liaison officer’, een verbindende factor tussen partijen en de projectleiders. Daarnaast is hij verbonden aan stichting Mobius. “Het is mijn passie om middels samenwerking resultaten te bereiken, zeker als het ook nog eens over maatschappelijk relevante zaken gaat.”

Na zijn studie kwam Robert Kramps erachter dat een leven als een fiscaal jurist niet zijn ding was. Het lag veel meer op het gebied van partijen verbinden en creëren van win-win situaties. “Toen ik bij het Ministerie van Economische Zaken terechtkwam werd dit ook mijn werk. Ik ging me hier bezighouden met maatschappelijke vraagstukken, duurzame energie in het bijzonder, en het op gang brengen van interdepartementale samenwerking op dat gebied.”

Verbinding en beweging

“Tijdens deze periode zat ik in een positie dat ik mensen tot een effectieve samenwerking kon aanzetten,” vervolgt Kramps. “Dat was ontzettend leuk. Vooral als je, zoals ik, graag functioneer op het snijvlak van verschillende ‘werelden’. Met deze kennis en ervaring op zak heb ik het aangedurfd om me zelfstandig te vestigen en te specialiseren op het snijvlak van publiekprivate samenwerking.”

De Mobius-aanpak

Robert Kramps: “Partijen betrekken bij het programma van Mobius (initiator: Platform Duurzame Mobiliteit) is ontzettend interessant. Op de vernieuwde website van Mobius vinden belangstellenden hoe Mobius ze kan helpen bij het toekomst bestendig maken van hun mobiliteit en een uitleg over het kwaliteitslabel Mobius Inside.”  

Momenteel zijn veel organisaties bezig met verduurzaming van de bedrijfsvoering, dus ook van de mobiliteit. Waarom juist nu? “Duurzaamheid is gearriveerd in het bedrijfsleven. Steeds meer bedrijven zien in dat duurzaamheid een business case is. Mobius helpt bedrijven om duurzame mobiliteit stap voor stap in het bedrijfsproces te integreren. Onze aanpak is erop gericht organisaties te helpen bij het vinden van oplossingen die zowel duurzaam als winstgevend zijn.”.

Mobius Inside

Robert Kramps vervolgt: “Bovendien beschikt Mobius over een groot netwerk aan specialisten. Deze kunnen we inzetten om een specifiek duurzaamheidsprogramma voor een organisatie of bedrijf/branche te helpen ontwikkelen. Hierbij fungeert Mobius als expert en ‘trusted third party’ die via certificering met het label ‘Mobius inside’ de kwaliteit van programma’s borgt. Voor bedrijven is dit interessant omdat certificering bijdraagt aan transparantie. Het Mobius Inside logo maakt de inspanning van bedrijven zichtbaar zodat men kan herkennen wie de koplopers zijn op het gebied van duurzame mobiliteit.

 Inmiddels zijn al diverse bedrijven gecertificeerd of zijn met het programma aan de slag. Vele zullen ongetwijfeld nog volgen omdat deze manier van C02 reduceren goed is voor zowel de portemonnee als de leefomgeving.”

 Meer informatie hierover vindt u op http://mobiusfoundation.nl


Het gaat om ‘glasbak’-oplossingen

04/10/2009

Na 30 jaar nam Paul Langeweg afscheid van de ANWB en kiest hij ervoor om als zelfstandig ondernemer de functie van ‘Ensemblage Officer’ uit te oefenen onder andere bij Nederland Bereikbaar: “Op het snijvlak van publieke en overheidsvraagstukken wil ik als buitenboordmotor fungeren binnen ‘duurzame’ projecten.”

foto paul langewegPaul Langeweg is van huis uit stedenbouwkundige die zich al tijdens zijn studie specialiseerde op bestuurskundige aspecten. Bij de ANWB groeide hij in een positie als deskundige op het gebied van ruimtelijke ordening in relatie tot verkeer, recreatie en toerisme. “Als vertegenwoordiger van een specifiek maatschappelijk belang bij de ANWB heb ik geleerd dat serieuze veranderingen (zoals duurzaamheid) nooit en te nimmer planmatig tot stand komen. Ik ben me toen bovenmatig gaan interesseren over hoe dat nou anders kan.”

De vier B’s
Tezamen met een aantal gelijkgestemde zielen heeft Paul Langeweg zijn bevindingen over veranderingsprocessen/gedragsveranderingen vastgelegd in een boekentrilogie: fysica van samenwerking. “In deze boeken beschrijven we een denkmodel hoe wij vinden dat het proces zou moeten verlopen. Dat denkmodel gaat er, in grove lijnen, van uit dat je de om een fundamentele verandering te bewerkstelligen de vier B’s moet bundelen: Burgers, Bedrijven, Bestuurders en Bureaucraten.

Om het aan elkaar schakelen van de vier krachten in de praktijk te brengen heb ik gemeend dat me dat beter afgaat als ik geen onderdeel meer ben van een organisatie met een bepaalde visie. Vandaar mijn stap om na 30 jaar ANWB als zzp-er te gaan werken als een soort vijfde b – de zogenaamde buitenboordmotor die energie geeft aan het proces en meehelpt de richting te bepalen.”

fileEen file maken!
“Het ‘Vier-B-model’ is een soort handvat/denkmodel om niet alleen de ambtenaren maar de juist de mensen die een bepaalde zaak als een probleem ervaren mee te laten denken in de oplossingen. We moeten meer verantwoordelijkheid neerleggen bij degene die last van het probleem hebben. Neem de files. Eigenlijk een volslagen belachelijk verschijnsel. Lees de rest van dit artikel »


Walstroom stukken schoner

27/09/2009

Vanaf het begin is het CBRB (Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart) betrokken bij het Sectorakkoord Mobiliteit. “Het CBRB heeft zich, tezamen met de schippers, als doel gesteld om in 2020 20% CO2-uitstoot te reduceren ten opzichte van het peiljaar 1990,” aldus Robert Tieman, secretaris veiligheid en milieu bij CBRB.

Robert Tieman in bootRobert Tieman is, zoals hij zelf zegt, een milieumens. “Tijdens mijn opleiding als maritiem officier aan de Hogere Zeevaartschool (Amsterdam) ben ik bij Ecomare op Texel geweest. Daar heb ik veel geleerd over hoe we ons milieu vervuilen. Het maakte me ervan bewust dat we maar één aarde hebben waarvoor we met elkaar moeten zorgen. In mijn verdere carrière heb ik steeds meer geleerd over het samengaan van milieu met economie. Dus wel de ambitie zo hoog mogelijk houden maar het moet ook rendabel blijven. Goed voor het milieu, goed voor de portemonnee.”

 Ambitieuze doelstelling
“Naast de CBRB-doelstelling van 20% reductie in 2020 wil de stad Rotterdam koploper zijn en heeft als doelstelling zelfs 50% CO2-reductie neergelegd. Dat is een mooie uitdaging voor de binnenvaart; er lopen inmiddels diverse projecten om deze ambitie waar te maken. Zo verwachten we veel van de Modal Merge projecten; dit efficiente samenspel van schip, trein, vrachtwagen zal absoluut een vermindering laten zien van het brandstofgebruik en dus van de CO2-uitstoot. Om een voorbeeld te noemen: er wordt een nieuw containertransferium gebouwd bij Alblasserdam om de A15 te ontlasten. Ook loopt er een project ‘Voortvarend Besparen’, een programma om het vaargedrag te beïnvloeden en om de mensen bewuster te laten omgaan met zaken die duurzamer zouden kunnen.”

Walstroom
“Vanuit het CBRB ben ik ook betrokken bij de Europese Binnenvaart Unie en EICB (Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart). Het EICB is een gezamenlijk initiatief van onder andere de brancheorganisaties Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart en de Koninklijke Schuttevaer. Binnen het CBRB zijn we betrokken bij het walstroomproject: om in 2011 circa 100 aansluitingen voor walstroom te realiseren in diverse gemeenten zoals Dordrecht, Alblasserdam, Zwijndrecht, Papendrecht en Sliedrecht,”vertelt Robert Tieman. Lees de rest van dit artikel »


‘Greendriver ziet nu al verbeteringen in rijgedrag’

14/09/2009

patriciaPatricia de Wilde is, tezamen met haar compagnon, initiatiefnemer van Greendriver. “Drie jaar geleden ontstond al het idee voor een programma voor mensen in de transportwereld. Ik zag namelijk dat veel zaken rondom duurzame mobiliteit worden opgelost met techniek. Ik ben van mening dat een gedragsverandering van berijders meer zoden aan de dijk zet. Ik ben me met dit idee gaan richten op het beroepsgoederenvervoer: een soort ‘Het Nieuwe Rijden’ voor de beroepsvervoerders.

Patricia is een vervoerskind, haar ouders hadden een transportbedrijf. Sinds 12 jaar heeft zij een eigen adviesbureau van waaruit ze transportbedrijven begeleidt. “Het project Greendriver kwam voor mij niet zomaar uit de lucht vallen. Ik ken de sector en voel me betrokken bij het werken aan een duurzame wereld. Vooralsnog is Greendriver een soort ‘groene’ hobby. We krijgen geen subsidie en het kost ons nu minimaal een dag in de week. De andere kant is dat ik het heel leuk vind om iets neer te zetten.”

Er moesten eerst investeringen worden gedaan in het ontwikkelen van de applicatie en de website. Zo is de werkwijze van Greendriver weliswaar gestoeld op ‘Het Nieuwe Rijden’ maar voor vrachtvervoer is het veel complexer om een zuiver gebruik vast te stellen. De Wilde: “Je stuit in deze branche namelijk op veel verschillen in het interpreteren van de CO2-reductie.  Het is niet een simpele vertaling van de brandstofbonnen naar verbetering rijdrag. Er spelen bij het groot transport ook hele andere dingen mee. Zoals hoe pakt het uit als je rijdt met een wagen met een koelmotor? Hoe vertaal je dit naar de applicatie? Et cetera.” Lees de rest van dit artikel »


In de file werken aan duurzame mobiliteit: Filenetwerken.nl

25/08/2009

Op het platform http://www.Filenetwerken.nl wordt de behoefte aan contact en kennis verbonden aan het oplossen van de files, minder CO2-uitstoot en goedkoper reizen. Het is als het ware een koppeling van de behoefte van mensen aan de wensen van de planeet. Letterlijk: people, profit, planet!

Foto Patricia.hoog“De afgelopen twee jaar is de ‘file’ een van mijn uitdagingen geworden,” aldus Patrica Zebeda, trainer/coach en initiator van Filenetwerken.nl. “Ik heb mij verdiept in alle concepten gericht op filereductie en heb diverse congressen bezocht over mobiliteit en duurzaamheid. Wat mij triggerde was het feit dat al die knappe koppen met goede oplossingen onvoldoende in staat zijn genoeg mensen in beweging te krijgen. We zijn dus goed in het bedenken van complexe technologische oplossingen. Maar het veranderen van de mindset ten opzichte van mobiliteit? Daar ben ik over gaan nadenken.”

Incongruent
“Bovendien kwam ik tot de conclusie dat we nog veel moeten doen om weer een balans in de wereld te vinden. Dat begint bij inzicht en bewustwording van mensen. Tijdens de congressen over duurzaamheid sprak ik CEO’s van grote bedrijven, mensen die allemaal bezig zijn met MVO en CO2-reductie. Bij doorvragen merk je dat de medewerkers nauwelijks hierbij worden betrokken. De persoonlijke bijdrage en betrokkenheid van zowel CEO als medewerkers kan nauwelijks worden verwoord. Dat is incongruent gedrag.”

fileDoen!
“Ik wilde niet blijven nadenken maar ik wilde iets doen om mensen aan het denken te zetten over hun bijdrage. Mijn oplossing is het aanbieden van een platform waarmee ik de koppeling kan maken van duurzaamheid, files en de behoefte van mensen aan sociale netwerken, aan betekenisvolle contacten. Op Filenetwerken.nl kunnen mensen elkaar vinden om samen ergens naar toe te rijden en tegelijkertijd een interessant gesprek kunnen voeren.”
Lees de rest van dit artikel »


Elektrische auto’s voor het grote publiek

10/08/2009

Electric Cars Europe (ECE) is 1,5 jaar geleden opgericht met als doel om op grootschalige wijze auto’s te produceren die geen C02-uitstoot veroorzaken (mits er gebruik wordt gemaakt van groene stroom), aan het alledaags verkeer kunnen deelnemen evenals lange afstanden kunnen overbruggen. Een ambitieus plan waarover we spreken met Hjalmar Engel. Foto Hjalmar

“Tot ik in ECE stapte, was ik niet veel met duurzaamheid bezig. Ik ben van huis uit niet zo’n wereldverbeteraar,” vertelt Hjalmar. “Ik had natuurlijk wel een aantal spaarlampen en sorteerde mijn afval maar dat was het wel zo’n beetje. Nu ik er bij betrokken ben, ben ik meer gaan nadenken en vind ik het belangrijk om ook mijn steentje bij te dragen. Daarnaast benader ik ECE ook gewoon als een businesscase. Want hoe bevlogen ik ook ben, er moet wel een haalbaar businessplan achterzitten.”

Snel en toch CO2-vrij
Willem van der Kooi is de initiator van ECE. Gedurende zijn tijd bij Lotus kreeg hij het idee om een CO2-vrije sportauto te maken. Hij was ervan overtuigd dat ook mooie snelle auto’s kunnen bijdragen aan een duurzame wereld. Vanuit zijn bedrijf ECE is hij, in samenwerking met Tim de Lange van InnoSys Delft BV, begonnen met het ontwikkelen van een elektrische Lotus Elise. Hjalmar: “Ik rijd zelf een Lotus en kwam in aanraking met de initiator van ECE wiens enthousiasme zo aanstekelijk werkte dat ik ben ingestapt.”
DSC_1490.Lotus

Gewoon aan de stekker
In de auto zijn de motor, de uitlaat en de benzine-aandrijving eruit gehaald en daarvoor in de plaats zijn een elektromotor en state-of-the-art lithium-ion batterijen gekomen. Inmiddels rijdt er een Lotus Elise Electric met een actieradius van 200 kilometer die nog steeds binnen 5 seconden van 0 naar 100 kilometer per uur. Evenals een elektrische Volkswagen Golf met een actieradius van 200 kilometer. Of de beperkte actieradius een probleem is? “Nee, dat denk ik niet. Hoeveel mensen rijden er elke dag meer dan 200 kilometer? Bovendien kunnen de auto’s avonds thuis weer worden opgeladen. Met 16 ampère is de batterij in 8 uur weer vol. Bij 32 ampère in 4 uur. Dat is dus voor de meeste mensen een zeer haalbare kaart.” Lees de rest van dit artikel »