Proef Green Award binnenvaart trekt tot nu toe 33 schepen

11/03/2011

Er hebben zich tot nu toe 33 schippers aangemeld voor de proef met Green Award voor de binnenvaart. Het is de bedoeling ‘schone’ schepen te voorzien van een milieukeurmerk dat is ontwikkeld door de Stichting Green Award.

De gedachte is dat verladers die voor vervoer met deze schepen kiezen, zo kunnen laten zien dat ze maatschappelijk verantwoord ondernemen. Green Award voor de binnenvaart is afgeleid van het gelijknamige keurmerk dat in 1994 in de zeevaart werd ingevoerd om de kwaliteit van de zeeschepen te bevorderen. De voordelen van het keurmerk zijn onder meer verbetering van imago, een betere positie bij ladingverwerving en kortingen op haven- en loodsgelden en cursussen.

Voor de binnenvaart heeft Green Award het programma van eisen compact gehouden. Het heeft voornamelijk betrekking op de technische uitrusting aan boord en het menselijk handelen (gedrag). Een greep uit het programma van eisen: de hoofdmotor moet minimaal voldoen aan de CCR 2 emissie-eisen. Als de hulpmotoren dat ook doen, levert dit extra punten op. Een walstroomaansluiting en een aan de trimpomp gekoppelde bunkerovervulbeveiliging levert ook punten op. Qua gedrag wordt het volgen van de cursus Voortvarend Besparen gehonoreerd. Verder wordt het hebben van een brandstofverbruiksmeter en de invoering van het Scheeps Milieuplan (verkrijgbaar via de SAB) beloond met punten.

Drie jaar geldig
Bedoeling is dat elk deelnemend schip gedurende de proefperiode van een jaar eenmaal wordt gecontroleerd. Voldoet het aan de eisen dan wordt het certificaat uitgereikt. Het certificaat is drie jaar geldig en de inspectie zal dan ook eens in de drie jaar plaatshebben. De verwachting is dat een inspectie maximaal twee uur in beslag zal nemen. Na de proef wordt het puntensysteem definitief vastgesteld.

Advertenties

Houd uw agenda vrij voor de volgende Innovatie-estafette: 4 oktober 2011

08/02/2011

In 2011 organiseert de Club van Maarssen opnieuw een Innovatie-estafette. Sinds de vorige estafette twee jaar geleden is een hoop gebeurd. Zo moet de overheid veel bezuinigen. Dat betekent dat innovatie van een nog groter belang is. Al het werk dat de afgelopen jaren, onder meer binnen de Club van Maarssen is verzet, is nu belangrijker dan ooit. De innovatie uitdagingen liggen voor het oprapen. Op het vlak van Water, Transport en Mobiliteit zijn vele maatregelen te bedenken die bijvoorbeeld kosten- of energiebesparend zijn.

Maar deze tijd van bezuinigingen vraagt ook focus in plaats van ‘Duizend bloemen laten bloeien’. De Club van Maarssen gaat dit jaar, in de aanloop naar de Innovatie-estafette de sectoroverstijgende initiatieven die er zijn aandacht geven. Het Innovatieberaad, met daarin spelers uit de verschillende sectoren, heeft op 1 februari afgesproken om in de komende maanden deze sectordoorsnijdende focus voor de programmering van de volgende Innovatie-estafette aan te brengen. Men wil natuurlijk goed beslagen deze keuzes maken. De komende twee maanden horen zij dan ook graag van u wat voor kennis- of innovatie-initiatieven u heeft. 

Reageren kan via http://www.clubvanmaarssen.org/


13 binnenvaartondernemingen ondertekenen Green Award voor de binnenvaart

07/11/2010

Vertegenwoordigers van 13 binnenvaartondernemingen met in totaal 30 schepen hebben eind oktober tijdens de CBRB-jaarvergadering symbolisch een intentieverklaring ‘Green Award voor de binnenvaart’ ondertekend. Het doel is vanaf volgend jaar net als in de zeevaart certificering op duurzaamheid te belonen met korting op havengelden. De bedrijven hebben geïnvesteerd in verlaging van de luchtemissie van hun schepen, boven een niveau dat gezamenlijk is vastgesteld door de zeehavens van Rotterdam en Amsterdam en door de brancheorganisaties CBRB en Kantoor Binnenvaart.


Nieuw havenvoordeel emissiebeperking

07/11/2010

De havens van Amsterdam, Rotterdam, Moerdijk en Dordrecht gaan per 1 januari schone zeeschepen extra korting geven op het havengeld, als zij zijn aangesloten bij de Environmental Ship Index (ESI). De ESI is een nieuwe internationale index die de uitstoot van stikstof (NOx) en zwaveloxides (SO²) registreert. ESI wordt gezien als toevoeging aan het Green Award-systeem.

Het nieuwe keurmerk is ontwikkeld door het World Ports Climate Initiative (WPCI) in samenwerking met de havens van Bremen, Le Havre, Hamburg, Antwerpen, Amsterdam en Rotterdam. Volgens woordvoerder Henny Corsten van Havenbedrijf Amsterdam is het de bedoeling ESI in te voeren in alle Europese havens. ‘De WPCI is een wereldwijd initiatief. De hoop is dat uiteindelijk alle havens gaan meedoen.’

 Er komt een internetdatabase, waarin de reders zelf, met bewijsvoering, de gegevens van hun schepen invullen. Daarbij geldt de gemiddelde NOx-emissie van een gecertificeerde motor. De zwaveluitstoot wordt aangetoond met behulp van de bunker delivery note, waarop het percentage uitstoot van de brandstof staat. Uit deze gegevens, berekent de index een score. De score ligt op 0 als het schip aan de huidige milieunormen voldoet. Presteert een schip beter, dan krijgt het meer punten. Hoe meer punten, des te schoner het schip. Of de korting gaat afhangen van het aantal punten, is nog niet bekend.

De havens verwachten dat de scheepvaart met zo’n systeem beter op de luchtkwaliteit gaat letten. Dat is nodig, omdat de Europese zeehavens steeds grotere moeite hebben om aan de normen te voldoen. Wellicht is ESI voor vervuilende schepen een zetje in de rug om over te stappen op schone motoren.

 Green Award

Green Award is de Nederlandse organisatie die in beeld brengt hoe ‘groen’ een zeeschip is. Schepen met een Green Award-certificaat krijgen al korting op het havengeld.  Directeur Jan Fransen van Green Award: ‘We gaan de ESI opnemen in het programma van eisen en het promoten onder rederijen.’ Volgens Fransen gaat Green Award veel verder dan ESI. Waar Green Award kijkt naar het hele schip, dus ook het onderhoud, de uitrusting, opleiding van bemanning, veiligheid en kwaliteit, breng ESI namelijk alleen de cijfers van de uitstoot in beeld. ‘ESI wordt dus een extra meetinstrument op weg naar duurzaamheid.’  Om in aanmerking te komen voor de korting op de havenkosten, die volgens de plannen kan oplopen tot 5%, moeten de rederijen dus zelf in kaart brengen hoeveel uitlaatgassen een schip produceert. Hoe minder gassen, des te meer korting, is het idee. Aanmelding bij ESI kost 400 euro per schip voor een periode van vijf jaar. Reders die meer schepen gelijktijdig aanmelden, betalen minder.


Crisis en milieu stimuleren maritieme innovatie

03/09/2010

De SMM, Duitslands grootste maritieme vakbeurs, telt dit jaar 2000 exposanten uit 60 landen. De tweejaarlijkse beurs wordt van 7 tot 10 september in Hamburg gehouden. De organisatie rekent op 50.000 bezoekers uit 100 landen.

Concurrentie

Veel bedrijven komen met nieuwe producten. De verscherpte concurrentie, de steeds strengere milieueisen en de zoektocht naar grondstoffen in de zeebodem zijn volgens SMM de belangrijkste drijfveren achter het ontwikkelen van nieuwe producten. 

De concurrentie vergroot de behoefte aan technieken die schepen efficiënter maken, zoals betere rompvormen, lichtere materialen, zuiniger motoren, luchtsmering en efficiëntere schroeven. Milieuregels stimuleren zaken als dieselelektrische aandrijving, LNG-motoren. hulpzeilen, uitlaatgasreinigers, gladde coatings en ballastwaterzuiveringsinstallaties.

Schoon en zuinig
De zoektocht naar grondstoffen stimuleert de ontwikkeling en bouw van een hele range speciale schepen en platformen voor de offshoresector. De met milieusubsidies gestimuleerde bouw van windmolens en getijdecentrales doen hetzelfde.  Bij de grote scheepsmotorenbouwers ligt de nadruk op schone motoren. Flexibiliteit via een dual fuel-optie is daarbij vooralsnog essentieel. Daarnaast tonen deze fabrikanten hun ‘slow steaming kits’. Die maken het mogelijk in tijden van crisis langzaam en zuinig te varen zonder de motoren te vervuilen.

Op het gebied van management- en automatisering komt bijvoorbeeld Siemens met EcoMain, een technisch- en economisch controlesysteem voor rederijen en scheepsmanagers om het energieverbruik van hun vloot te optimaliseren.  Op navigatie- en communicatiegebied toont Raytheon Anschütz een brugsysteem met hele grote beeldschermen waarop de bemanning alle gegevens met een druk op de knop zichtbaar kan maken.

Bron: schuttevaer 03-09-2010


Modal shift door Philips Lighting levert milieuwinst

21/08/2010

Philips Lighting vervoert al zijn exportcontainers, die vanuit haar distributiecentrum in Roosendaal met Maersk Line overzee gaan, voortaan per binnenvaartschip naar de Rotterdamse haven.

Het gaat om circa 600 containers op jaarbasis. Deze modal shift vanaf de weg bespaart het concern 80.000 wegkilometers (2x de wereld rond) en voorkomt 200 ton CO2-uitstoot. Ter compensatie zou anders een bos met 5000 bomen, zo groot als 24 voetbalvelden nodig zijn.  Met dit project reduceert Philips de ‘carbon footprint’ van het totale Philips-concern met al zijn wereldwijde activiteiten met 0,1 procent.

De modal shift van Philips is de uitkomst van een gezamenlijk met Maersk Line en Havenbedrijf Rotterdam uitgevoerde pilot. De drie partijen hebben succesvol onderzocht wat nodig is om containers op een andere manier dan over de weg van Roosendaal naar de Rotterdamse Maasvlakte te transporteren. Randvoorwaarde voor Philips daarbij was dat alternatief vervoer niet tot extra kosten zou leiden.

Naast milieuwinst heeft de modal shift ook belangrijke voordelen qua bereikbaarheid. Havenbedrijf Rotterdam verwacht tussen nu en 2035 een verdrievoudiging van het achterlandvervoer van de haven. De komende jaren gaat in Rotterdam bovendien de A15 op de schop.

De huidige modal split van het containervervoer in de Rotterdamse haven is 47,5 procent wegvervoer, 39 procent binnenvaart en 13,5 procent spoor. Om Rotterdam in de toekomst  bereikbaar te houden wil het Havenbedrijf deze percentages ombuigen naar 35 procent wegvervoer, 45 procent binnenvaart en 20 procent spoor in 2035. Op dat moment zal het achterlandvervoer van containers in absolute aantallen ten opzichte van 2009 echter zijn verdrievoudigd. Met de containerterminals op in eerste instantie Maasvlakte 2 maakt het Havenbedrijf contractuele afspraken over de gewenste modal shift.

 Bron:Schuttevaer


Consortium bouwt gaselektrisch binnenschip

14/05/2010

TeamCo Shipyard, Combi International, Wärtsilä Netherlands en de Duitse Reederei Deymann ontwikkelen samen een ecologisch binnenvaartschip. Het brandstofverbruik en de emissies van het schip moeten aanzienlijk lager komen te liggen dan van de huidige generatie binnenvaartschepen.

Beduidende emissie verlaging

‘Het eerste schip wordt een binnenvaarttanker van 110 bij 11,45 meter’, zegt directeur Jan Buijcks van Combi International uit Raamsdonksveer. ‘Het concept is echter ook geschikt voor droge-ladingschepen.’ Overwogen wordt het schip uit te rusten met één of meer Wärtsilä 20DF-motoren, de kleinste dual-fuel motoren die Wärtsilä bouwt. De motor draait normaal gesproken voor meer dan 90% op aardgas, maar kan zonder te stoppen overschakelen op gasolie. Wanneer de motor op aardgas draait, ligt de CO2-uitstoot 20% lager dan die van een dieselmotor, de NOx-uitstoot ligt dan rond 80% lager. De drastische verlaging van de NOx-uitstoot is te danken aan het ‘lean-burn’-principe. Daarbij bevat het gas/luchtmengsel in de cilinders veel meer lucht dan voor een volledige verbranding nodig is. De overvloed aan lucht zorgt voor een lagere piektemperatuur tijdens de verbranding. Dat vermindert de NOx-vorming. De uitstoot van fijnstof (roet) verdwijnt door aardgasgebruik ook vrijwel helemaal. De motor kan zo zonder katalysator en roetfilter aan de Euro 5-norm voldoen.

Regelgeving

Probleem is wel dat de regelgeving in de binnenvaart nog niet is ingesteld op het gebruik van aardgas als brandstof. Het consortium hoopt dat de regels gebruik van LNG als brandstof tegen 2012 toestaan en dat het dan mogelijk is vloeibaar aardgas te bunkeren in Rotterdam. Bedoeling is ook het schip vergaand te automatiseren. ‘Additionele veiligheidssystemen maken het dan mogelijk het schip veilig met drie man te varen’, zegt Buijcks. ‘Vier man is nu nog verplicht, terwijl het tegenwoordig eigenlijk met drie man kan. We hopen met dit schip een discussie op gang te brengen die leidt tot een aanpassing van de regelgeving op dit gebied.’

 Bron: weekblad Schuttevaer