Nederland innovatief onderweg

12/10/2010

In drie jaar tijd 15% meer benutting van de infrastructuur en 20% vermindering van de milieubelasting? Volgens Nederland Innovatief Onderweg kan dat. En het hoeft ook geen miljarden te kosten. Het sleutelwoord? Technologie!

Nederland Innovatief Onderweg is een initiatief van enkele Nederlandse bedrijven. Zij vragen aandacht van de politiek voor een betere benutting van de infrastructuur. Investeren in betere benutting is aanzienlijk goedkoper en de resultaten zijn ook sneller te realiseren. Inzet van benuttingsverhogende maatregelen is niet nieuw. In het verleden werden ze al op bescheiden schaal ingezet (denk aan spitsstroken en toeritdosering). Daarnaast zorgden de matrixborden voor minder ongelukken, minder kijkfiles en betere doorstroming. Volgens Nederland Innovatief Onderweg is het nu tijd om deze maatregelen op grotere schaal toe te passen.

Op korte termijn ziet Nederland Innovatief Onderweg een aantal nieuwe kansen. Zo biedt kwalitatief hoogwaardige verkeersinformatie steeds meer mogelijkheden om op netwerkniveau de verkeersdoorstroming dynamisch te beheren. Integratie van deze informatie in navigatiesystemen in auto’s en vrachtwagens kan vervolgens het aantal ongelukken verminderen en gebruikers te stimuleren alternatieve routes te kiezen. Dat is met name het geval wanneer automobilisten hun navigatiesysteem gebruiken tijdens de spits op de voor hen bekende routes, iets wat momenteel nog slechts beperkt het geval is. Tot slot zijn er kansen om de benutting te vergroten door mensen sterker te motiveren en belonen voor specifieke gewenste gedragsveranderingen. Zo is in het verleden al gebleken dat mensen goed te verleiden zijn voor het mijden van de spits.

Op iets langere termijn ziet het initiatief allerlei kansen ontstaan doordat kwalitatief hoogwaardige informatie en communicatiesystemen sterker met elkaar integreren. Denk aan zaken als parkeerinformatie en reservering, pre trip en real-time verkeersinformatie,  proactieve verkeerslichten, proactief verkeersmanagement.

Nederland Innovatief Onderweg roept de overheid op de komende jaren serieus in te zetten op betere benutting. De investering is beperkt en het resultaat vele malen groter en sneller gerealiseerd dan investeringen in nieuwe infrastructuur. Overheden en bedrijven moeten samen optrekken om die de integratie van technologieën en informatie versneld te realiseren. 

Zie voor  meer informatie: www.vrijbaanvoorvernuft.nl

Advertenties

Connekt en de Dag van de Duurzaamheid: 11 november 2010

05/08/2010

Op 11 november a.s., de Dag van de Duurzaamheid, organiseert Connekt een groot congres rond het Programma Duurzame Logistiek, het Programma Agrologistiek en het project Dodehoek Detectie- Signalerings Systemen voor vrachtauto’s (DDSS). Het programma zal geheel in het teken van duurzaamheid en veiligheid in transport en logistiek staan. Het congres vindt plaats in het Autotron Rosmalen.

Het wordt een interactief ochtendprogramma dat bestaat uit een aantal workshops waar u met een breed scala aan oplossingen voor duurzamer en veiliger vervoer kennis kunt maken. De praktijkvoorbeelden tonen aan dat duurzaamheid en veiligheid loont, dat de juiste instrumenten en concepten beschikbaar zijn en functioneren. Het programma bestaat naast de workshops uit een plenaire sessie, een informatiemarkt en demonstraties. Het definitieve programma en de sprekerslijst komen binnenkort beschikbaar.

Het congres wordt afgesloten met een netwerklunch. Deelname aan deze dag is gratis.

Reserveer 11 november, van 09:00 tot 14:00 uur, alvast in uw agenda!


Nieuw: WikiMobi

15/07/2010

Zoekt u antwoorden op duurzame mobiliteitsvragen? Sinds kort is er een nieuwe informatiebron: WikiMobi. Dit kennisplatform – dat qua formule veel weg heeft van wikipedia – biedt feiten over duurzame mobiliteit op één site.

Platform Duurzame Mobiliteit

Het initiatief lag bij het Platform Duurzame Mobiliteit van Energietransitie. Herman Wagter van het platform (PDM): “De consument die meer wil weten over de voor- en nadelen van biobrandstoffen verdwaalt al snel in een woud van meningen, mythes, rapporten, en informatie van organisaties met hun eigen agenda.” WikiMobi biedt houvast door bij beschikbare gegevens consequent te vertellen wat de herkomst ervan is. 

Transparantie

“Dan kan de consument voor zichzelf wel uitmaken welke informatie hij gelooft,” zegt Wagter, die hoopt dat ook media op WikiMobi zullen terugvallen. “Mensen lopen niet zomaar achter een deskundige aan, want ook een expert kan gekleurd zijn. Ze hebben de neiging zelf te zoeken naar transparantie. Met de opkomst van het internet hebben consumenten eigen manieren van informatie verzamelen ontwikkeld. Het liefst vergelijken mensen zelf een aantal informatiebronnen, en baseren daarop hun eigen oordeel.”

 Eigen data? Welkom!

De basis voor WikiMobi is ontwikkeld in opdracht van het platform Duurzame Mobiliteit dat nauw samenwerkt met overheden en AgentschapNL. Nu is de beurt aan de vele experts uit het veld om eigen informatie toe te voegen. Graag zelfs, mits de te publiceren resultaten goed worden onderbouwd. “De ervaring leert dat het snel wordt opgepikt als één partij een wiki probeert te ‘kapen’”, zegt Wagter. “Dat is het zelfregulerend vermogen van communities.”

Vind uw antwoorden en/of lever uw bijdrage op http://www.wikimobi.nl


Evaluatie Sectorakkoord Duurzaamheid

24/05/2010

Een groot aantal (branche-)organisaties uit de verkeers- en vervoersector  (o.a. ANWB, binnen- en luchtvaart, RAI en BOVAG, EVO, TLN, NS en VNA) en de Rijksoverheid hebben in december 2008 het sectorakkoord ‘Duurzaamheid in beweging’ gesloten. In het sectorakkoord heeft elke partij haar eigen doelen verwoord en is afgesproken de voortgang van dit Akkoord in het voorjaar 2010 te beoordelen, als onderdeel van de evaluatie van het kabinetsprogramma ‘Schoon en Zuinig’. 

Sectorakkoord zet beweging in gang

De eerste evaluatie van het Sectorakkoord ‘Duurzaamheid in Beweging’ concludeert dat het Sectorakkoord een aanzet heeft gegeven tot een gewenste beweging naar meer duurzame mobiliteit. Meer dan 90% van de gedefinieerde projecten ontwikkelt zich naar behoren en komt uit de startfase, een schaar aan andere projecten wordt autonoom ontwikkeld.

Van bewustzijn naar actie

In het algemeen valt na één jaar te constateren dat, na een vertraagde start, de beoogde beweging naar het verduurzamen van de mobiliteit op gang gekomen is en door de partijen gewaardeerd wordt. Er gebeurt in de sector nu veel meer dan wat er in het Sectorakkoord beschreven is. Duidelijk is dat de sector in brede zin ondersteunt dat de ‘sense of urgency’ en de ingezette verandering de komende jaren gehandhaafd dient te blijven. Het is daarbij belangrijk om de nu geïnventariseerde intenties en plannen de komende jaren om te zetten naar concrete acties en resultaten en om de achterstand bij ketenprojecten (multi-modaal) weg te werken.

Ondersteuning  van projectleiders

Stichting Carbon Light Mobility (CLiM) en het Programma Duurzame Logistiek (PDL) zijn uitvoeringsorganen van het sectorakkoord. Zij zijn te zien als projectontwikkelaars om samen met de partijen in het akkoord met concrete projecten invulling te geven aan het akkoord. Na één jaar op weg te zijn, ligt er een portfolio van projecten die partijen zelf uitvoeren, waarbij CLiM en PDL naar behoefte ondersteunen. 


Nieuwe generatie mobiele telefoons maakt échte dienstverlening mogelijk

06/05/2010

De nieuwe generatie mobiele telefoons met GPS en versnellingsmeter opent de weg naar geheel nieuwe dienstverleningsconcepten op het gebied van mobiliteit. Uit onderzoek van Novay, in opdracht van Platform Duurzame Mobiliteit (PDM), blijkt dat we aan de vooravond staan van een enorme omwenteling in de dienstverlening. Herman Wagter van PDM legt uit wat we – op redelijk korte termijn – kunnen verwachten.

 “De aanleiding voor ons onderzoek vormt de opmars van de nieuwe generatie mobiele telefoons die zijn voorzien van GPS en een versnellingsmeter, zoals de Iphone of de Androïd telefoons,” legt Wagter uit. “Dat biedt veel meer mogelijkheden voor de dienstverlening via de telefoon dan enkel en alleen de pure informatiediensten. Zo is het mogelijk dat wanneer je een taxi bestelt, het apparaat automatisch doorgeeft aan een taxicentrale waar je bent. De verwachting is dat er steeds meer van dit soort applicaties komen. Belangrijke vraag voor ons is: Hoe kunnen we hier het beste op inspelen om duurzame mobiliteit te bevorderen?”

 Snelle ontwikkelingen

Een belangrijke uitkomst van het onderzoek betreft de snelheid waarmee de ontwikkelingen gaan. De verwachting is dat binnen drie tot vier jaar mobiele telefoons met GPS en versnellingsmeter betaalbaar zijn en daarmee ook gemeengoed zijn. Wagter: “En dat is goed nieuws. Want het is lastig om de nieuwe diensten op een oude telefoon te ondersteunen. En uit onderzoek weten we dat juist de groep die het meeste hulp nodig heeft, het oudste type telefoons heeft. We moeten het dus echt hebben van een omwenteling in het type telefoon wat we gebruiken, en die is aanstaande.”

 Mogelijkheden duurzame mobiliteit

“De meeste toepassingen die op dit moment gangbaar zijn, zijn informerend van aard”, vervolgt Wagter. “Uit het onderzoek blijkt dat de omgekeerde benadering een braakliggend terrein vormt. Dus bedrijven en systemen die actief en – weliswaar met toestemming van de gebruiker – ongevraagd hulp aanbieden. Bijvoorbeeld via toegang tot je agenda. Het is dan bekend wanneer je waar een afspraak hebt. Je telefoon kan dan adviseren om met de trein te reizen vanwege files en heeft ook bij wijze van spreken al een taxi of huurauto voor je geregeld. Van deze nieuwe soort dienstverlening, ‘mobility service provider’, verwachten we heel veel. Binnen een paar jaar zal mobiliteit een echte dienst zijn, in plaats van een modaliteit.”

 Uit: nieuwsbrief EnergieTransitie en Energie Onderzoek, april 2010.

 Meer weten? http://energietransitie.nl


Gezamenlijk op WEG naar een duurzame samenleving

09/02/2010

In het Verdrag van Kyoto heeft Nederland zich gecommitteerd aan een forse reductie van broeikasgassen. In het Sectorakkoord hebben diverse marktpartijen, brancheverenigingen en de overheid zich vastgelegd om een bepaald deel van die vermindering voor hun rekening te nemen. Zo ook de RAI vereniging. We vragen Jaap Tuinstra, coördinator duurzaamheid bij de RAI Vereniging, hoe zij tegen deze en andere zaken aankijken.

Jaap Tuinstra is verantwoordelijk voor de onderdelen duurzaamheid, techniek en fiscaliteit bij de RAI vereniging, de branchevereniging van de fabrikanten en importeurs van wegvervoermiddelen. Na zijn opleiding HTS autotechniek ging hij voor de RDW werken. “In 10 jaar internationaal testwerk heb ik heel goed geleerd hoe de regelgeving en de wagens in elkaar zitten. Toen het reizen me zwaarder begon te vallen, kon ik bij de RAI Vereniging aan de slag. Een goede opvolger want alles wat met wielen van doen heeft, is mijn passie.”

Gezamenlijk optrekken
Voor het invullen van het Sectorakkoord Mobiliteit, logistiek en infrastructuur 2008-2020 trekken de BOVAG en de RAI Vereniging gezamenlijk op. In het boekje ‘Duurzaam op weg’ (http://www.raivereniging.nl/dossiers/duurzame-mobiliteit.aspx) hebben zij hun gezamenlijke visie vastgelegd. Jaap Tuinstra: “Het is meer dan alleen een visie. We leggen hierin ook vast met welke concrete acties wij de doelstelling, om 12-15 mton CO2 in 2020 in het wegverkeer te reduceren, invullen. Ambitieus maar haalbaar. Niets doen, is geen optie meer. Of we nu geloven dat ‘global warming’ waar of niet waar is. Feit blijft dat de fossiele brandstoffen over een jaar of 20 of 30 op zijn.”

Wat doen we als RAI vereniging?
RAI Vereniging heeft met CE (ingenieursbureau in Delft) onderzoek gedaan naar wat ze kan doen als automobielbranche aan CO2-reductie. “Dat plan is nog niet helemaal af. Sommige plannen zijn nu eenmaal makkelijk uitvoerbaar en de andere moeten uitvoerig bij autofabrikanten worden getoetst op haalbaarheid. Wij denken dat het haalbaar is om aan de gewenste reductie – 20% in 2020 ten opzichte van 1990 – te voldoen als een drietal grote componenten worden uitgevoerd. Dat is ten eerste ‘anders betalen voor mobiliteit’. Ten tweede gaan we uit van een brandstofmix die minimaal 10% uit biobrandstoffen bestaat. De derde is de Europese richtlijn van een maximale uitstoot van auto’s van 130 gram. Dat laatste is zeker haalbaar; de techniek gaat zo snel.”

CO2-Ketendenken
Momenteel is de RAI Vereniging samen met de overheid ook bezig met een brandstofnotitie om tot een reële combinatie van voertuig en brandstof te komen. “Een voorbeeld. Als iemand een elektromotor heeft, is dat geweldig voor de CO2-uitstoot. Maar als deze auto’s worden geproduceerd met behulp van Duitse bruinkool Lees de rest van dit artikel »


Duurzaamheid loont!

24/01/2010

Paul Hoffschult stond aan de wieg van IvDM (Instituut voor Duurzame Mobiliteit), het kenniscentrum van de brancheverenigingen BOVAG en RAI Vereniging. Samen met de automotive branche werkt IvDM aan een duurzame toekomst. Hoe? Dat vragen we Paul Hoffschult.

RAI Vereniging en BOVAG trekken gezamenlijk op inzake duurzame mobiliteit om invulling te geven aan het Sectorakkoord. Dat is een van de redenen om IvDM op te richten. Bij IvDM komt de kennis samen en wordt het voor de leden in duurzaamheidsprojecten gegoten die zowel economisch als milieutechnisch gunstig zijn.

In juli 2008 is IvDM gestart met Paul Hoffschult: “Ik kom oorspronkelijk uit de wereld van de logistiek / ‘supply chain’. Daar was ik als supply chain manager bezig met de gehele keten rondom een product bijvoorbeeld binnen de automotive sector en bij een farmaceutisch bedrijf. Erg interessant. Tot ze bij IvDM een ondernemende consultant duurzaamheid zochten. Dat sprak me enorm aan mede omdat in deze functie mijn kennis, ervaring en interesse samenkomen: techniek, innovatie, duurzaamheid en ondernemerschap.”

Drie pijlers
Bij het IvDM werken inmiddels vijf mensen die zich richten op drie hoofdtaken. De eerste taak is het productief maken van kennis voor professionals en geïnteresseerde consumenten. Hiervoor is het online platform http://www.duurzaamopweg.nl gerealiseerd. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een vijftal IvDM-publicaties die verbonden zijn aan de website. Bijvoorbeeld de gebundelde factsheets over schone en zuinige voertuigen en alternatieve brandstoffen; een verzameling succesvolle business modellen in duurzame mobiliteit; een handboek en begeleidend magazine voor Erkend Duurzaam ondernemen in de branche en het onderzoek naar de bewijslast voor ‘Fietsen in Groen, Gezond en Voordelig’. Dit materiaal is beschikbaar voor alle professionals en zal per doelgroep worden toegestuurd aan leden van BOVAG en RAI Vereniging.

Paul Hoffschult vertelt: “Educatie en innovatie vormen tezamen hoofdtaak twee. Hiertoe werken we bijvoorbeeld nauw samen met het opleidingsinstituut Innovam om in alle trainingen het thema duurzaamheid te verweven en organiseren we samen met de BOVAG masterclasses over duurzame bedrijfsvoering.” Als derde hoofdtaak ontwikkelt IvDM middelen om bijvoorbeeld medewerkers in de autoshowroom het goede duurzaamheidsverhaal te laten vertellen aan hun klanten. Hoe zit het nu met anders betalen voor mobiliteit. Wat is schoon en wat is nu zuinig? Et cetera.”

IvDM inside
IvDM onderneemt projecten in twaalf deelprogramma’s voor en samen met BOVAG en RAI Vereniging. Dat lijkt wel erg veel voor een relatief kleine club. “We hebben inderdaad veel projecten. Ik denk zo’n 25 in een jaar tijd. Kennelijk weet men ons al goed te vinden en dat is belangrijk. Maar we doen niet alles zelf. De kracht zit in ons netwerk. Het voordeel van ‘IvDM inside’, Lees de rest van dit artikel »